پرداخت و انتقال سند همزمانهر خودروی که توسط کارشناسان Carbnb بررسی شود دارای گواهی کتبی بوده و از طرف مجموعه Carbnb  تضمین می شود و کل فرآیند خرید خودرو با نظارت کارشناسان صورت می گیرد و خریدار و فروشنده هیچ نگرانی از هیچ بابت نخواهند داشت.  Carbnb در تلاش است با ایجاد بسترهای لازم مانند دفترخانه، نماینده بیمه،  کارواش، خودروبر و ... در محل  زمان فرآیند خرید و فروش را به حداقل برساند.

آگهی های خودرو