خودروهای کارشناسی شدهفروشنده می تواند جهت تضمین موارد درج شده در آگهی خود درخواست کارشناسی نماید این کار باعث می شود خریداران زیادی را متوجه خودرو خود نموده و خودرو مورد نظر در کمترین زمان ممکن به فروش برسد واین امردر نهایت فروش شفاف را پی خواهد داشت و هر گونه ادعای بعدی را از خریدار سلب خواهد کرد.

آگهی های خودرو